Available courses

  W pierwszej lekcji uzyskasz podstawowe informacje o języku oraz poznasz alfabet.

  Wprowadzenie znaków diakrytycznych i czytanie sylab.

  W tej lekcji nauczymy się podstaw czytania z samogłoskami i bez nich.

  Poznamy rzeczowniki rodzime oraz obcego pochodzenia.

  Poznamy zaimki osobowe i nauczymy się konstruować proste zdanie.


  Poznajemy nowych znajomych, mówimy o sobie, a także wprowadzamy najważniejszy element gramatyki – czasownik.

  Poznajemy kolejne czasowniki oraz nazwy języków.

  W tej lekcji powtarzamy wprowdzane wcześniej zagadnienia gramatyczne.

  Wskazujemy dookoła nas, opisujemy otoczenie. Wprowadzamy przymiotniki.

  Wprowadzamy liczebniki rodzaju żeńskiego i męskiego oraz partykuły  יש≠אין, a także pytamy o wiek.

  Wprowadzenie bezokolicznika i konstrukcji - czasownik modalny z bezokolicznikiem.

  Opisujemy co widzimy, co kupujemy, czego chcemy. Wprowadzenie rodzajnika określającego הַ i odpowiadającej mu partykuły אֵת .

  Odmiana przyimków przez osoby. Określanie zależności.

  Wyrażanie przynależności.

  W tej lekcji zebrane zostało w pigułce to wszystko, czego nauczyłeś się do tej pory.

  Poznajemy podstawy czasu przeszłego, pytamy o drogę.

  Czasownik być i konstrukcja wyrażająca posiadanie w czasie przeszłym.

  Ciąg dalszy form czasu przeszłego.

  Nowe czasowniki i odmiana partykuły  אֶת  i przyimka  עִם

  Materiał z ostatnich lekcji i testy sprawdzające.